Regulamin

Regulamin Plebiscytu

"Wybieramy Bobasa Miesiąca"

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Plebiscytu "Wybieramy Bobasa Miesiąca" (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Bobasa Miesiąca (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2

Organizatorem Plebiscytu jest LOKALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Balwirczaka 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284044 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7492017167, REGON: 1601347167 (zwana dalej Organizatorem).

§ 3

1. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz współpracownicy Bild Presse Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, a także osoby, które biorą udział w organizowaniu i przeprowadzaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora).

§ 4

1. Plebiscyt trwa od dnia 1 września 2022 roku od godziny 12.00 do dnia 30 września 2022 roku. Kupony gazetowe przyjmowane będą w siedzibie redakcji Nowej Gazety Lokalnej do 31 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00. Głosowanie przez SMS zostanie zakończone 30 września 2022 roku o godzinie 22.00.

2. W Plebiscycie zostanie wybrany bobas sierpnia 2022 r.

3. Główna wygrana zostanie przyznana w wyniku głosowania poprzez SMS czytelników „Nowej Gazety Lokalnej” i portalu lokalna24.pl. oraz w wyniku głosowania na oryginalnych kuponach drukowanych w tygodniku „Nowa Gazeta Lokalna”.

4. Regulamin Plebiscytu dostępny będzie na stronie internetowej www.bobasmiesiaca.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Uczestnicy plebiscytu

§ 5

1. Do udziału w Plebiscycie mogą być zgłaszane dzieci z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego urodzone w sierpniu 2022 r i dzieci spoza powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, które zostały urodzone w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w sierpniu 2022 r.

2. Kandydaci są zgłaszani przez prawnych opiekunów. Dzieci można zgłaszać na adres email: [email protected].

3. Zgłoszenie do Plebiscytu może nadesłać jedynie osoba pełnoletnia.

§ 6

1. Plebiscyt wygra Bobas, który otrzyma największą liczbę głosów.

2. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 4 października 2022 r. na łamach tygodnika Nowa Gazeta Lokalna oraz portalu www.lokalna24.pl.

 

Głosowanie

§ 7

1. Głosowanie na „Bobasa Miesiąca” odbywa się za pomocą SMS-ów oraz oryginalnych kuponów.

2. SMS-y należy nadsyłać na numery:

71601 - 1 punkt - Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

72601 – 3 punkty - Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

73601 – 5 punktów - Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 zł z VAT.

W treści należy wpisać słowo bobas, a po kropce numer przypisany do bobasa,
na przykład: bobas.99

3. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w §7 ust. 2 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

4. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów na dowolne dziecko.

5. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego polskiego operatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera bądź za pomocą innego urządzenia nie biorą udziału w Plebiscycie.

6. SMS-y przesłane po zakończeniu głosowania nie zostaną uznane i nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

7. Oddawanie głosów za pomocą kuponów polega na złożeniu oryginalnego, wyciętego z tygodnika „Nowa Gazeta Lokalna” kuponu i dostarczeniu go do siedziby Organizatora pod adres: ul. Balwirczaka 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle listownie bądź osobiście w terminie do dnia 30 września 2022 roku do godziny 12.00. Na jednym kuponie można wpisać imię i nazwisko tylko jednego dziecka. 1 kupon to 3 punkty.

8. Kupony dostarczone po upływie terminu wskazanego w §7 ust. 8 niniejszego Regulaminu nie zostaną uznane i nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

10. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w każdym wydaniu tygodnika „Nowa Gazeta Lokalna” w okresie trwania głosowania.

§ 8

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie specjalnie do tego celu powołana Komisja Plebiscytowa w składzie:

1) Artur Ściański,

2) Grzegorz Łabaj.

2. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem sporządzonym przez Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać: a) liczbę nadesłanych SMS-ów, b) liczbę dostarczonych kuponów, c) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.

 

Nagroda dla zwycięzcy

§ 9

1. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł Bobasa Miesiąca oraz nagrody. Lista nagród dostępna jest na www.bobasmiesiaca.pl

2. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród na portalu lokalna24.pl.

§ 10

1. Wartość nagród w niniejszym Plebiscycie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

2. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.

 

Reklamacje

§ 11

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w §11 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

Ochrona danych osobowych

§ 12

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Plebiscycie, w tym osób biorących udział w głosowaniu SMS, jest Organizator - Lokalna sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Balwirczaka 1.

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

dane osobowe opiekuna prawnego - w celu realizacji umowy – udziału w Plebiscycie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu opublikowania informacji o wynikach konkursu „Bobas Miesiąca” w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Organizatora, w tym dla celów archiwizacyjnych, rozpatrywania reklamacji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

dane osobowe dziecka - w celach związanych z udziałem w Plebiscycie, w tym w celu opublikowania danych osobowych, w oparciu o zgodę wyrażoną przez opiekuna prawnego dziecka [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];

dane osobowe osób biorących udział w głosowaniu SMS – w oparciu o wyrażoną, dorozumianą zgodę wynikającą z wysłania wiadomości SMS w celu wzięcia udziału w głosowaniu, a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Organizatora, w tym dla celów archiwizacyjnych, rozpatrywania reklamacji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

3. Podanie danych osobowych dziecka, którego dane dotyczą, oraz danych opiekuna prawnego dziecka, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i danych osobowych opiekuna prawnego dziecka we wskazanym w treści zgody zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody uniemożliwia udział w Plebiscycie. Podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Plebiscycie opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz dziecka w celach określonych w treści każdej zgody.

4. Wyrażenie przez opiekuna prawnego dziecka, działającego we własnym imieniu, zgody na komunikację SMS jest dobrowolne i niewyrażenie tej zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Plebiscycie, a jedynie uniemożliwia powiadomienie o wygranej w Plebiscycie poprzez wiadomość SMS.

5. Odbiorcami danych osobowych opiekuna prawnego dziecka oraz dziecka mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe na rzecz Organizatora, a także partnerzy handlowi administratora uczestniczący w realizacji Plebiscytu, w zakresie związanym z celami przetwarzania, w tym przede wszystkim w celu umożliwienia odbioru nagród. Ponadto dane osobowe zostaną ujawnione bliżej nieokreślonym odbiorcom, tj. czytelnikom tygodnika „Nowa Gazeta Lokalna” oraz osobom korzystającym ze strony internetowej www.lokalna24.pl oraz www.bobasmiesiaca.pl z uwagi na konieczność opublikowania tych danych, co wynika z charakteru Plebiscytu.

6. Odbiorcą danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu SMS jest Bild Presse Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, która zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas uczestnictwa w Plebiscycie oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Plebiscycie, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe osób biorących udział w głosowaniu SMS będą przechowywane przez okres niezbędny dla upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym reklamacji.

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

9. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Organizatora.

11. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

12. Powyższe uprawnienia przysługują zarówno opiekunowi prawnemu dziecka, w odniesieniu do własnych danych osobowych, jak również dziecku, którego dane dotyczą, w odniesieniu do tych danych, przy czym do ukończenia przez dziecko, którego dane dotyczą, 18 roku życia, uprawnienia te realizowane są przez opiekuna prawnego dziecka.

13. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Organizatora lub poprzez e-mail na adres: [email protected]

 

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Wysyłając zdjęcie na Plebiscyt i akceptując regulamin Plebiscytu, osoba wysyłająca zdjęcie oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je nie narusza praw osób trzecich oraz udziela nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji wizerunku na łamach Nowej Gazety Lokalnej oraz na stronie www.lokalna24.pl i na stronie www.bobasmiesiaca.pl.

2. Wysyłając zdjęcie na Plebiscyt, a tym samym akceptując regulamin Plebiscytu osoba wysyłająca zdjęcie wyraża zgodę na dokonanie opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

§ 14

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.

§ 15

1. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie.

2. Głosy SMS nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu związane ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

§ 16

Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu.

§ 17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych.

§ 18

Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Plebiscytu w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

 

§ 19

Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie przez Organizatora Plebiscytu, a w razie potrzeby przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 20

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.